Regulamin

I. Ustalenia początkowe

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki pobierania i korzystania z bezpłatnej aplikacji internetowej Finder
 2. Dla celów niniejszego Regulaminu poniższe określenia będą miały następujące znaczenie:
  1. Finder - oznacza wyszukiwarkę baterii i zasilaczy Whitenergy do laptopów oraz baterii i zasilaczy Whitenergy do aparatów fotograficznych
  2. Dane Osobowe - oznaczają dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
  3. Login - oznacza identyfikator dla sklepu internetowego w procesie rejestracji, konfiguracji i aktualizacji danych Findera
  4. Partner - oznacza osobę, która dokonała rejestracji umożliwiającej pobranie i skonfigurowanie Findera na stronie sklepu
  5. Operator - oznacza firmę Enan S.A. , ul. Graniczna 73, 62-081 w Baranowie

II. Rejestracja aplikacji

 1. Aby pobrać i korzystać z aplikacji Finder należy zarejestrować sklep internetowy na stronie www.finder.whitenergy.com
 2. W celu rejestracji sklepu należy uzupełnić dane:
  1. nazwa przedsiębiorcy, imię i nazwisko, kraj, miasto, kod pocztowy, nr telefonu
  2. założyć własny Login (email) i unikatowe hasło, co umożliwi zarządzanie aplikacją
  3. określić profil sklepu
 3. Wypełnienie wszystkich danych jest obowiązkowe
 4. Warunkiem rejestracji jest akceptacja Regulaminu
 5. Po uzupełnieniu danych Partner otrzyma potwierdzenie rejestracji na podany email
 6. Rejestracja oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim Danych Osobowych w celach administracyjnych, marketingowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
 7. Operator ma prawo do wysyłania na podany przez Partnera adres e-mail informacji administracyjnych, związanych z funkcjonowaniem i korzystaniem z Findera oraz z ofertą Whitenergy
 8. Instalując Findera Partner wyraża zgodę na wyświetlanie reklam produktów Whitenergy, które stanowią integralną część aplikacji.

III. Konfiguracja Findera

 1. W celu konfiguracji wersji Findera dla sklepu internetowego należy przejść do modułu Skonfiguruj Finder
 2. Pierwszy etap konfiguracji to wybór wersji językowej
 3. Drugi etap to określenie rodzaju Findera:
  1. baterie i zasilacze do laptopów oraz baterie i ładowarki aparatów
  2. baterie i zasilacze do laptopów
  3. baterie do laptopów
  4. zasilacze do aparatów
  5. baterie i ładowarki do aparatów
  6. baterie do aparatów
  7. ładowarki do aparatów
 4. Partner ma możliwość skonfigurowania dowolnej ilości wyszukiwarek Finder na stronę swojego sklepu internetowego
 5. W celu identyfikacji Findera na stronie internetowej sklepu do pobrania są banery w dwóch rozmiarach adekwatne do wybranej wersji Findera
 6. Możliwe jest skonfigurowanie własnego banera identyfikacyjnego dla Findera
  1. Przy konfiguracji indywidualnego banera obowiązkowe jest umieszenie na nim graficznego logo Whitenergy, które można pobrać spod wskazanego podczas rejestracji adresu. Logotyp powinien być zgodny z aktualnie obowiązującym znakiem graficznym marki Whitenergy.
 7. Po zakończeniu konfiguracji należy pobrać kod do zamieszczenia na stronie sklepu
 8. Partner ma możliwość aktualizacji i modyfikowania skonfigurowanego Findera po zalogowaniu się na stronie www.finder.whitenergy.com

IV. Ustalenia dodatkowe

 1. Partner ma obowiązek przestrzegania Regulaminu. W razie stwierdzenia łamania Regulaminu, wykorzystywania Findera niezgodnie z przeznaczeniem, łamaniem obowiązujących przepisów prawa, Operator ma prawo zablokować funkcjonowanie Findera na stronie sklepu internetowego i nie zezwolić na ponowną rejestrację.
 2. Operator ma prawo do monitorowania sposobu, w jaki Partner wykorzystuje Finder
 3. Aplikacja Finder jest oferowana nieodpłatnie
 4. Operator ma prawo do modyfikacji aplikacji w dowolnym czasie
 5. Operator nie odpowiada za żadne ewentualne szkody, poniesione przez Partnera i sklep internetowy w związku z wykorzystaniem Findera
 6. Aplikacja Finder stanowi własność firmy Enan S.A., która ma prawa autorskie do wszystkich jej elementów. Kopiowanie rozwiązań w jakiejkolwiek formie jest zabronione. Wszelkie próby kopiowania będą zgłaszane odpowiednim organom ścigania.

Zarządzaj konfiguratorem

dla zarejestrowanych użytkowników